Oblasti práva

SPOROVÁ AGENDA

 

Sporovú agendu pokladáme za základ našej profesie. Budeme Vás zastupovať v predsúdnej fáze sporu ako aj v konaní pred súdmi (všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, rozhodcovskými/arbitrážnymi súdmi). Rovnako Vás budeme zastupovať aj v konaniach pred inými orgánmi verejnej moci (napr. rôzne správne orgány), prípadne vypracujeme na základe Vašej požiadavky právnu analýzu na otázky spojené s existujúcimi alebo potenciálnymi spormi.

 

ZMLUVY

 

Niekedy aj za zdanlivo jednoduchou zmluvou sa môže skrývať neočakávaný a nepríjemný následok. Žiadnu zmluvu preto netreba podceňovať, pretože je ľahšie predchádzať problémom než ich odstraňovať. Pomôžeme Vám pri negociácii a pripomienkovaní zmlúv alebo pre Vás vypracujeme zmluvy upravené v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj zmluvy atypické podľa Vašich potrieb a iné dokumenty, akými sú napríklad všeobecné obchodné podmienky. Medzi ďalšie služby patrí samozrejme vypracovanie právnych analýz na otázky spojené s existujúcimi zmluvnými vzťahmi.
 

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO a IT PRÁVO

 

Aj nápad môže mať svoju hodnotu a preto stojí za ochranu, v čom Vám vieme pomôcť. Poradíme Vám v problematike autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky, patenty a iné). Pomôžeme Vám pri prihlasovaní ochranných známok a podávaní námietok pri prihlasovaní ochranných známok. Navrhneme právne riešenia a pripravíme potrebnú zmluvnú dokumentáciu v oblasti práv duševného vlastníctva (napr. autorského práva vrátane softvérového práva, práv spojených s doménovými menami a iné). Poradíme Vám ako nastaviť ochranu know-how a obchodného tajomstva. Samozrejmosťou je aj zastupovanie v sporoch v tejto oblasti.
 

PRACOVNÉ PRÁVO

 

Môžete sa na nás obrátiť pri hľadaní riešení v oblasti pracovného práva. Zamestnávateľom môžeme pomôcť vypracovaním vzorových pracovno-právnych dokumentov podľa ich potrieb (napr. pracovná zmluva, manažérska zmluva, dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca a iné), interných smerníc, alebo analýz na rôzne otázky spojené s oblasťou pracovného práva. Medzi ďalšie služby, ktoré poskytujeme zamestnávateľom patrí napríklad poradenstvo pri ukončovaní pracovno-právnych vzťahov, poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov, poradenstvo v oblasti zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky, alebo školenie zamestnancov na vybrané témy. Zamestnávateľom aj zamestnancom poskytujeme služby zastupovania v sporoch vrátane zastupovania v jeho predsúdnej fáze. 
 

STARTUP(Y)  

 

Poskytujeme právne služby začínajúcim podnikateľským projektom, aby sa nestratili v právnom prostredí. Pomôžeme pri navrhnutí vhodnej formy podnikania a nastavení vnútorných vzťahov, oboznámime Vás s aplikujúcou sa legislatívou a poskytneme iné právne poradenstvo potrebné pre Vaše podnikanie a jeho rozvoj. 
 

GDPR

 

Berieme, že táto agenda nie je „zmyslom“ podnikania a preto naše riešenia nie sú prehnané. Zanalyzujeme aktuálny stav zaobchádzania s osobnými údajmi, identifikujeme (ne)súlad s GDPR, navrhneme kroky vedúce k súladu s GDPR a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

 

OBČIANSKE PRÁVO

 

Oblasť občianskeho práva je pomerne rozmanitá a preto sa neváhajte na nás obrátiť. Okrem tvorby a pripomienkovania zmlúv Vám vieme poradiť a zastupovať Vás v dedičských veciach, vo veciach patriacich do oblasti rodinného práva (výživne, rozvody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov), vo veciach týkajúcich sa vlastníckeho práva (ochrana vlastníckeho práva, vydržanie, susedské spory, vyporiadanie podielového vlastníctva), ale aj veciach ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti právnickej osoby.
 

TRETÍ SEKTOR

 

Medzi naše služby patriace do tejto oblasti patrí najmä zakladanie neziskových organizácii (občianske združenia, nadácie a iné) a komplexné poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácii.
 

ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU

 

Máme skúsenosti aj so zastupovaním klientov domáhajúcich sa náhrady škody voči štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a vieme Vám v tejto oblasti poskytnúť právne služby.


 

TRESTNÉ PRÁVO

 

V oblasti trestného práva poskytujeme rovnako komplexné právne poradenstvo medzi ktoré patrí  posúdenie skutkového stavu a vypracovanie trestného oznámenia, zastupovanie obvineného /obžalovaného v trestnom konaní, zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, ale aj poskytovanie právnej pomoci svedkovi pri výsluchu v prípravnom konaní.
 

STAVEBNÍCTVO

 

Poskytujeme právne služby pre rôzny subjekty z oblasti stavebníctva pri negociácii a príprave zmluvnej dokumentácie (napr. zmluvy o dielo, zmluvy o generálny zhotoviteľoch stavby, zmluvy s architektmi a inými subjektmi, všeobecné obchodné podmienky), zastupovania v prípadných sporoch a právne poradenstvo v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.
 

NEHNUTEĽNOSTI

 

V rámci tejto oblasti poskytujeme právne služby v podobe prípravy a pripomienkovania zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zámenná zmluva), zmlúv upravujúcich práva k cudzím nehnuteľnostiam (zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva, nájomná zmluva a iné) a iných zmlúv (zmluva o budúcej zmluve, rezervačná zmluva a iné). Poskytujeme ďalej právne služby v podobe výkonu právneho auditu nehnuteľností a zastupovania v katastrálnom konaní.
 

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

 

Potrebujete sa zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora ? S tým Vám vieme pomôcť. Naša kancelária poskytuje komplexné služby oprávnenej osoby a preto nás neváhajte kontaktovať.
 

KORPORÁTNE PRÁVO

 

Rozsah našich služieb v rámci korporátnej agendy je pomerne široký. Poskytujeme (1) poradenstvo pri výbere vhodnej formy podnikania, (2) zakladanie obchodných spoločností a družstvá, (3) zriaďovanie organizačných zložiek, (4) zabezpečovanie zmien v obchodných spoločnostiach a družstve (napr. zmena sídla, zvýšenie základného imania, odvolanie štatutárneho orgánu), (5) pomoc pri likvidácii a zániku obchodných spoločností a družstva, (6) právny audit spoločností (tzv. due diligence), (7) vypracovanie a pripomienkovanie zmluvy o prevode obchodného podielu vrátane zabezpečenia zmeny v obchodnom registri (8), zastupovanie pred orgánmi verejnej moci (obchodný register, centrálny depozitár cenných papierov a iné), (9) nastavenie vnútorných vzťahov v rámci spoločnosti (medzi spoločníkmi/akcionármi navzájom a vo vzťahu k orgánom spoločnosti), (10) vypracovanie dohôd medzi spoločníkmi / akcionármi, (11) organizovanie valného zhromaždenia spoločnosti alebo zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti, (12) zastupovanie v sporoch medzi spoločníkom a spoločnosťou (napr. o určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia), a (13) vypracovanie  právnych analýz na rôzne otázky korporátneho života a poskytovanie právnej podpory na dennej báze.